Gomarus College in Groningen

Taakomschrijving coördinator ‘Olympiades en talentontwikkeling’ Gomarus College.

Verantwoordelijkheid

De coördinator Olympiades en talentontwikkeling is verantwoordelijk voor:

 • de coördinatie van de uitvoering van het beleid op het gebied van olympiades en andere activiteiten die gericht zijn op talentontwikkeling;
 • de advisering bij de beleidsvorming ;
 • de communicatie daarover.

Communicatie

 • Hij brengt het beleid omtrent olympiades onder de aandacht van vaksecties, docenten en leerlingen;
 • Hij maakt jaarlijks een plan, waaronder een planning  van te organiseren olympiades en van andere activiteiten op het gebied van talentontwikkeling;
 • Hij dient de vaksecties met raad en informatie bij de organisatie van olympiades, waarbij valt te denken aan aanmelding leerlingen, verzamelen resultaten, trainingen, PR en archivering;
 • Hij legt voorstellen voor aan de directie, over het olympiadebeleid en over andere zaken die de talentontwikkeling bevorderen;
 • Hij onderhoudt contacten met de olympiade- organisaties en andere externe instellingen die op dit gebied deskundigheid bezitten;
 • Jaarlijks maakt hij een verslag van alle activiteiten.

PR

 • Via de afdeling PR actualiseert hij de inhoud van de website over dit onderwerp;
 • Via de afdeling PR verzorgt hij publicaties op internet en voor de pers over bijzondere gebeurtenissen en prestaties van leerlingen;
 • Hij zorgt er voor dat bijzondere prestaties van leerlingen in de school ‘gevierd’ worden.

Verankering

 • Hij adviseert de leiding omtrent de actualisering van schoolplan en locatieplan op het gebied van olympiades en talentontwikkeling;
 • Hij zorgt er voor dat olympiades in het onderwijsprogramma wordt vastgelegd en waar mogelijk in het PTA;
 • Hij stelt zich zelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Interne organisatie

 • Hij is lid/ voorzitter van het themateam ‘Olympiades en talentontwikkeling’.
 • Hij informeert periodiek in die hoedanigheid de lerarenvergadering;
 • Hij overlegt met de vaksectievoorzitters over: het te voeren beleid, de uitvoering er van, de jaarlijkse evaluatie en de daaruit voortkomende verbeterpunten;
 • Via het directeurenoverleg probeert hij de aandacht voor talentontwikkeling ook op andere locaties van het Gomarus College te bevorderen;
 • Periodiek legt hij verantwoording af aan de directeur.